Select Page

Informacije za učence in starše 2022/23

V obstoječem šolskem sistemu Slovenije je nacionalno preverjanje znanja (v nadaljevanju NPZ) pomemben element pri ugotavljanju in zagotavljanju kakovosti šolskega dela.

Po sedanji zakonodaji se NPZ opravlja ob koncu 6. in 9. razreda osnovne šole in je obvezno za vse učence.

Ob koncu 6. razreda osnovne šole preverjanje znanja obsega naslednje obvezne predmete:

  • Slovenščino,
  • matematiko,
  • prvi tuji jezik.

Ob koncu 9. razreda osnovne šole preverjanje znanja obsega naslednje obvezne predmete:

  • Slovenščino,
  • matematiko,
  • tretji predmet, ki ga vsako leto določi minister, pristojen za šolstvo (2022/2023 – DKE).

Temeljni namen NPZ-ja je, da vsi skupaj – učenke in učenci s starši, učitelji, ravnatelji in drugi strokovni delavci šole, pa tudi na ravni celotnega sistema vzgoje in izobraževanja – preverimo, kako uspešni smo pri doseganju ciljev in standardov znanja, določenih z učnimi načrti, in na tej podlagi ustrezno načrtujemo nadaljnje vzgojno-izobraževalno delo.

Dosežek učenca pri NPZ-ju ima formativno funkcijo in ne vpliva na zaključno oceno, ki jo ima učenec pri pouku določenega predmeta, niti na uspešen zaključek osnovne šole. Prav tako niso dosežki NPZ namenjeni temu, da bi le na podlagi dosežkov učencev pri NPZ-ju celostno ocenjevali kakovost dela posamezne šole, ravnatelja ali posameznega učitelja.

Dosežki pri NPZ-ju ob koncu 9. razreda vplivajo na prehod v srednje šole le v primeru, ko ima več kandidatov na spodnji meji v izbirnem postopku enak seštevek zaključnih ocen iz obveznih predmetov 7., 8. in 9. razreda.

Učenci priseljenci iz drugih držav, katerih materni jezik ni slovenski in se prvič vključijo v osnovno šolo v Republiki Sloveniji v 6. in 9. razredu, opravljajo NPZ v tem šolskem letu prostovoljno.

V četrtek, 1. 9. 2022, je bil objavljen sklep o izboru 3. predmeta, iz katerega se bo na posamezni šoli preverjalo znanje učencev 9. razreda. Na OŠ Rače bodo učenci preverjeni pri predmetu domovinska in državljanska kultura in etika 

NPZ-ji so obvezni za učence 6. in 9. razreda.  

Koledar aktivnosti za 6. in 9. razred: 

DATUM  AKTIVNOST  6. r  9.r 
1. september 2022  Objava sklepa o izboru  predmetov in določitvi tretjega predmeta, iz katerega se bo na posamezni šoli preverjalo znanje učencev 9. razreda.   
4. maj  2023   NPZ iz slovenščine 
8. maj 2023  NPZ iz matematike 
10. maj 2023  NPZ iz tretjega predmeta – Domovinska in državljanska kultura in etika   
10. maj 2023  NPZ iz tujega jezika   
31. maj 2023  Seznanitev učencev z dosežki   
 31. maj – 2. junij 2023  Vpogled v ovrednotene naloge in možnost poizvedbe, s katero se preveri, ali je preizkus ovrednoten v skladu z navodili.   
 6. junij 2023  Seznanitev učencev z dosežki   
 6. junij – 8. junij 2023  Vpogled v ovrednotene naloge in možnost poizvedbe, s katero se preveri, ali je preizkus ovrednoten v skladu z navodili.   
15. junij 2023  Razdelitev obvestil o dosežkih učencev pri NPZ   
23. junij 2023  Razdelitev obvestil o dosežkih učencev pri NPZ   

Več informacij: Ric – NPZ

Dostopnost