Select Page

Informacije za učence in starše 2023/24

V obstoječem šolskem sistemu Slovenije je nacionalno preverjanje znanja (v nadaljevanju NPZ) pomemben element pri ugotavljanju in zagotavljanju kakovosti šolskega dela.

Po sedanji zakonodaji se NPZ opravlja ob koncu 6. in 9. razreda osnovne šole in je obvezno za vse učence.

Ob koncu 6. razreda osnovne šole preverjanje znanja obsega naslednje obvezne predmete:

  • Slovenščino,
  • matematiko,
  • prvi tuji jezik.

Ob koncu 9. razreda osnovne šole preverjanje znanja obsega naslednje obvezne predmete:

  • Slovenščino,
  • matematiko,
  • tretji predmet, ki ga vsako leto določi minister, pristojen za šolstvo (2023/2024 – FIZ).

Temeljni namen NPZ-ja je, da vsi skupaj – učenke in učenci s starši, učitelji, ravnatelji in drugi strokovni delavci šole, pa tudi na ravni celotnega sistema vzgoje in izobraževanja – preverimo, kako uspešni smo pri doseganju ciljev in standardov znanja, določenih z učnimi načrti, in na tej podlagi ustrezno načrtujemo nadaljnje vzgojno-izobraževalno delo.

Dosežek učenca pri NPZ-ju ima formativno funkcijo in ne vpliva na zaključno oceno, ki jo ima učenec pri pouku določenega predmeta, niti na uspešen zaključek osnovne šole. Prav tako niso dosežki NPZ namenjeni temu, da bi le na podlagi dosežkov učencev pri NPZ-ju celostno ocenjevali kakovost dela posamezne šole, ravnatelja ali posameznega učitelja.

Dosežki pri NPZ-ju ob koncu 9. razreda vplivajo na prehod v srednje šole le v primeru, ko ima več kandidatov na spodnji meji v izbirnem postopku enak seštevek zaključnih ocen iz obveznih predmetov 7., 8. in 9. razreda.

Učenci priseljenci iz drugih držav, katerih materni jezik ni slovenski in se prvič vključijo v osnovno šolo v Republiki Sloveniji v 6. in 9. razredu, opravljajo NPZ v tem šolskem letu prostovoljno.

V petek, 1. 9. 2023, je bil objavljen sklep o izboru 3. predmeta, iz katerega se bo na posamezni šoli preverjalo znanje učencev 9. razreda. Na OŠ Rače bodo učenci preverjeni pri predmetu fizika.

NPZ-ji so obvezni za učence 6. in 9. razreda.  

Koledar aktivnosti za 6. in 9. razred: 

DATUM  AKTIVNOST  6. r  9.r 
1. september 2023 Objava sklepa o izboru  predmetov in določitvi tretjega predmeta, iz katerega se bo na posamezni šoli preverjalo znanje učencev 9. razreda.   
7. maj  2024 NPZ iz slovenščine 
9 maj 2024 NPZ iz matematike 
13. maj 2024 NPZ iz tretjega predmeta – Fizika  
13. maj 2024 NPZ iz tujega jezika   
3. junij 2024 Seznanitev učencev z dosežki   
 3. junij – 5. junij 2024 Vpogled v ovrednotene naloge in možnost poizvedbe, s katero se preveri, ali je preizkus ovrednoten v skladu z navodili.   
 5. junij 2024 Seznanitev učencev z dosežki   
 7. junij – 11. junij 2024 Vpogled v ovrednotene naloge in možnost poizvedbe, s katero se preveri, ali je preizkus ovrednoten v skladu z navodili.   
14. junij 2024 Razdelitev obvestil o dosežkih učencev pri NPZ   
24. junij 2024 Razdelitev obvestil o dosežkih učencev pri NPZ   

Več informacij: Ric – NPZ

Dostopnost