Select Page

Javni vzgojno-izobraževalni in varstveni zavod Osnovno šolo Rače je Občina Rače – Fram ustanovila z Odlokom o ustanovitvi javnih vzgojno izobraževalnih zavodov občine Rače – Fram (MUV, 27/96). Zadnja sprememba odloka je bila na 17. redni seji, dne 15. oktobra 2012 (MUV 23/2012). V aktu o ustanovitvi je opredeljen šolski okoliš, ki zajema naselja: Rače, Brezulo, Podovo, Zg. Gorico, Sp. Gorico ter del zaselka Ješenca.

Zavod ima v svoji sestavi predšolski in šolski program. Enajst oddelkov predšolskega programa se izvaja v zgradbi vrtca v ulici Lackove čete 17, Rače; šolski program pa se v celoti izvaja v šolski zgradbi na lokaciji Grajski trg 1, 2327 Rače.

UPRAVLJANJE ŠOLE in VRTCA:
SVET ZAVODA je najvišji organ šole:

Svet sestavljajo:
3 predstavniki ustanovitelja:
Maja Kirn
Bruno Jereb
Sandra Majcen

3 predstavniki staršev:
Aleksander Zidanšek (podpredsednik)
Jadranja Donaj
Tanja Bitić

5 predstavnikov šole:
Kristina Ištvan (šola – predsednica)
Anja Lešič (šola)
Janja Milošič (šola)
Nina Pušenjak (vrtec)
Maja Kancler (vrtec)

Odgovorne osebe

RAVNATELJ – Rolando Lašič
POMOČNICA RAVNATELJA – Romana Zupančič
POMOČNICA RAVNATELJA ENOTE VRTCA – Nina Brezner

SVET STARŠEV je posvetovalni organ, ki je sestavljen iz delegatov staršev oddelčnih skupnosti od 1. – 9. razreda in delegatov staršev predstavnikov varstvenih skupin vrtca . V šol. letu 2018/2019 so bili v svet staršev izvoljeni naslednji starši:

SKUPINA Član/-ica sveta staršev
KOMETI Anton Pernat
KAPLJICE Sandra Žiher
MEHURČKI Dominika Vindiš
OBLAČKI Mateja Hercog
SONČKI Nasja Škof
SNEŽINKE Senada Kupčič Memagić
ZVEZDICE Jadranka Donaj
MAVRICE Barbara Mihurko
LUNICE Neja Cerar Babič
DEŽNIKI Anja Resnik
VETRNICE Vesna Robar
ODDELEK Član/-ica sveta ODDELEK Član/-ica sveta
1A Sandra Majcen 1B Dejan Muršec
2A Anton Pernat 2B Janez Štravs
3A Metka Mršnik 3B Anja Čelan
4A Barbara Rimele 4B Rok Babšek
5A Alenka Petrović 5B Monika Krajnc
6A Aleksander Zidanšek 6B Borko Bošković
7A Tone Bračko 7B Barbara Kokot Popović
8A Iris Plečko 8B Jure Hribar
9A Vesna Repenšek 9B Mateja Belca

STROKOVNI ORGANI ŠOLE IN VRTCA

ŠOLA

UČITELJSKI ZBOR sestavljajo ravnatelj, pomočnica ravnatelja, strokovni delavki, knjižničarka in učitelji.
ODDELČNE UČITELJSKE ZBORE sestavljajo, učitelji, ki poučujejo v oddelku in razrednik.
RAZREDNIK
STROKOVNI AKTIVI
V skladu s 64. členom Zakona o financiranju vzgoje in izobraževanja na šoli deluje 11 strokovnih aktivov:

aktiv 1. triletja,
aktiv 2. triletja,
aktiv 3. triletja,
aktiv slovenščine,
aktiv tujih jezikov,
aktiv učiteljev GUM, LUM, GO,
aktiv učiteljev športne vzgoje,
aktiv naravoslovja,
aktiv matematike,
aktiv družboslovja in
aktiv OPB.
KNJIŽNIČARKA – Metka Pristovnik
ORGANIZATOR INFORMACIJSKIH DEJAVNOSTI – Aleš Štaher.

VRTEC

VZGOJITELJSKI ZBOR sestavljajo vse vzgojiteljice in pomočnice vzgojiteljice ter pedagoški vodja vrtca.
STROKOVNI AKTIV sestavljata vzgojiteljica in pomočnica vzgojiteljice posamezne varstvene skupine.

SVETOVALNA SLUŽBA – pomoč otrokom v vrtcu in šoli
Strokovni tim šolske svetovalne službe sestavljajo:
Severina Pfeifer (socialna pedagoginja),
Tina Ištvan (učiteljica za DSP)
Saša Brodnjak (specialni pedagog) iz OŠ Gustava Šiliha iz Maribora

ORGANIZACIJA UČENCEV

  • ODDELČNA SKUPNOST – učenci so organizirani v 17 oddelčnih skupnosti. Svoje predstavnike delegirajo v šolsko skupnost in v ekosvet ter v druge organe, kjer je predvideno sodelovanje učencev.
  • ŠOLSKA SKUPNOST – koordinira delo oddelčnih skupnosti.
  • OTROŠKI PARLAMENT – je oblika dela šolske skupnosti, ki na svojih sejah koordinira delo šolskih oddelčnih skupnosti na določeno letno temo.

ŠOLSKI SKLAD
Šolski sklad javnega vzgojno-izobraževalnega in varstvenega zavoda OŠ Rače je bil ustanovljen za obogatitev vzgojno-izobraževalnega dela in dejavnosti, ki potekajo na šoli.

Sklad pridobiva sredstva iz prispevkov staršev, donacij in drugih virov.
Sklad vodi upravni odbor v sestavi:

  • Žan Bedenik,
  • Ana Kajzer (Julija Šošter),
  • Petra Vodošek,

kot predstavniki zavoda in

  • Marina Koren Dvoršak (predsednica),
  • Maja Rožman,
  • Jadranka Donaj,
  • Magda Založnik Dokl,

kot predstavnice staršev.

DRUGE SLUŽBE

ADMINISTRATIVNO RAČUNOVODSKA SLUŽBA
poslovna sekretarka je Irena Pauman
računovodja je Benjamin Peršuh

TEHNIČNA SLUŽBA ŠOLE
hišnika: Matjaž Rudolf, Simon Ajd
kuharji: Gregor Frangež, Štefka Golavšek, Marjetka Planinšek, Marjetka Novak
čistilke: Brigita Guzmar, Ivica Veber, Zlatka Zorec, Marina Falež
organizatorka vadbe v športni dvorani: Milica Sovdat
čistilka v športni dvorani: Zlatka Mergeduš

TEHNIČNA SLUŽBA VRTCA
čistilki: Dragica Ogrizek, Martina Majer, Branka Topolovec
hišnika: Matjaž Rudolf, Simon Ajd
kuharja: Dejan Lašič, Alenka Weiss, Mirjam Mesarič

Dostopnost